วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงงานสุขศึกษา

บทคัดย่อ


โครงงานสุขภาพ เรื่อง ลูกประคบจากสมุนไพร ได้แนวคิดมาจากคนในท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีปัญหาด้านการปวดเมื่อยตามร่างกายจำนวนมาก ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดทำลูกประคบขึ้นมาเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและแทนการรับประทานยาที่มีจำนวนมากโดยมีวิธีการดังนี้ นำเอาสมุนไพรมาคลุกรวมกัน ห่อด้วยผ้า ทำเป็นลูกประคบ และนำไปนึ่งด้วยความร้อน และประคบบริเวณที่ปวดเมื่อยได้

กิตติกรรมประกาศโครงงานสุขภาพ เรื่อง ลูกประคบจากสมุนไพรสด(HERBAL COMPRESS) จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ นายจักรทิพย์ กีฬา

นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ ครูประจำวิชา ที่ช่วยให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับโครงงาน ตลอดจนเอื้อเฟื้อสถานที่และออกแบบโครงงาน

ขอขอบคุณผู้ปกครอง ครูโรงเรียนอำนาจเจริญและชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆและให้กำลังใจตลอดมา

คณะผู้จัดทำโครงงานขอขอบพระคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญเรื่อง หน้า

คำนำ ก สารบัญ ข กิตติกรรมประกาศ ง บทคัดย่อ จ

บทที่ 1 บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 1 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1 สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า 1 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 1 ระยะเวลาในการศึกษา 1

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

HERBAL COMPRESS 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหง้าไพล 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขมิ้นชัน 7 ความรู้เกี่ยวกับผิวมะกรูด 8 ความรู้เกี่ยวกับตะไคร้บ้าน 11 ความรู้เกี่ยวกับใบส้มป่อย 12 ความรู้เกี่ยวกับใบมะขาม 14ความรู้เกี่ยวกับใบเป้า 16ความรู้เกี่ยวกับใบขี้เหล็ก 17 ความรู้เกี่ยวกับหัวหอม 20 ความรู้เกี่ยวกับขิง 21 ความรู้เกี่ยวกับเกลือแกง 30 ความรู้เกี่ยวกับพิมเสน 31 ความรู้เกี่ยวกับการบูร 32สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า

บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ

วัสดุอุปกรณ์ 33 วัตถุดิบ 33วิธีดำเนินการทำลูกประคบ 34

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

ตารางแสดงผลการทดลอง 35

บทที่ 5 สรุปการอภิปรายผลการดำเนินงาน

สรุปการอภิปรายผลการดำเนินงาน 36

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 36

ข้อเสนอแนะ 36

ภาคผนวก 37

บรรณานุกรม 44คำนำโครงงาน เรื่อง ลูกประคบจากสมุนไพร(HERBAL COMPRESS)จะสำเร็จเป็นลูกประคบสมุนไพร(HERBAL COMPRESS)ต้องอาศัยกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ กระบวนการกลุ่ม ร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างนักเรียน ครู ชุมชน สร้างนวัตกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีอยู่ คือการสร้าง “ลูกประคบสมุนไพรที่หาวัสดุธรรมชาติได้ในท้องถิ่นมานึ่งและห่อ” รวมเป็นส่วนประกอบของลูกประคบ ทำให้ลูกประคบสมุนไพรระเหยส่งกลิ่นหอมและบรรเทาอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกายประกอบกับช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น สร้างความดึงดูดใจและความสนใจ ใช้ง่าย ไม่ระคายเคืองต่อผิว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและไม่ต้องรับประทานยาจำนวนมากด้วย เนื่องจากใช้ลูกประคบสมุนไพรในการประคบหรือนวด วัสดุส่วนหนึ่งนั้นสามารถหาได้จากธรรมชาติ ในชุมชน บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น นำสมุนไพรหาได้ในท้องถิ่นมานึ่งและห่อ ผสมเป็นส่วนประกอบของลูกประคบอย่างสมดุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น